Statuten

Op datum van 27/12/2016 werd beslist door de Bijzondere Algemene Vergadering om de statuten te vervangen door wat volgt:

1. Naam, zetel, boekjaar en het lidmaatschap van Evta-Be

1.1. De naam van de vereniging is European Voice Teachers Association – Belgium, afgekort Evta-Be. De vereniging is ingeschreven als een vereniging zonder winstoogmerk, conform de wettelijke bepalingen van het Belgische Wetboek.

1.2. De zetel van Evta-Be is in Veldstraat 5, 2520 Ranst, gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

1.3. Het boekjaar is het kalenderjaar. De vereniging zonder winstoogmerk is voor onbepaalde duur aangegaan.

1.4 De vereniging zonder winstoogmerk wordt lid van EVTA (European Voice Teachers Association) zonder afbreuk te doen aan de eigen onafhankelijkheid en de eigen juridische structuur.

2. Doelstellingen van de vereniging

2.1 De doelstellingen van de vereniging zijn het bevorderen en stimuleren van de culturele, pedagogische en wetenschappelijke aspecten van:

 • vocale pedagogie in alle stijlen;

 • het voortgezet onderwijs en opleidingen van zang- en woordleraren, zangers zowel solistisch als ensemblezang, koren, zang- en woordstudenten, sprekers, acteurs en woordkunstenaars, zowel amateurs als professionelen;

 • de ondersteuning, opvolging en de promotie van talentvolle jonge zangers, acteurs en woordkunstenaars;

 • het wetenschappelijk onderzoek van de spreek- en zangstem in Europa en in het bijzonder de internationale uitwisseling van kennis.

2.2 De vereniging streeft uitsluitend non-profit doelstellingen na in overeenstemming met de wetteksten over de vereniging zonder winstoogmerk van het Belgische wetboek. De doelstellingen van de statuten zullen worden bereikt door:

 • het bevorderen van de communicatie tussen haar leden en andere beroepsverenigingen;

 • het houden van symposia, conferenties, congressen, cursussen en seminaries met als doel de uitwisseling en verspreiding van ideeën en informatie;

 • het bevorderen van onderzoek-projecten en de verspreiding van relevante informatie en ideeën over het vocaal onderwijs uit de Europese en internationale gemeenschappen;

 • de ondersteuning, opvolging en de promotie van talentvolle jonge zangers, acteurs en woordkunstenaars.

2.3 De leden kunnen niet delen in de winst van de vereniging, noch mogen zij in hun hoedanigheid van leden andere vormen van betalingen uit de fondsen van de vereniging ontvangen. Niemand mag onnodig winst maken door het aangaan van uitgaven die vreemd zijn aan de doelstellingen van de vereniging, of door het ontvangen van onnodig hoge compensaties. Alle beslissingen met betrekking tot de uitgaven worden genomen door de Raad van Bestuur.

 

3 Lidmaatschap

3.1.1 Er zijn 4 soorten leden:

 • werkende leden

 • toetredende leden

 • steunende leden

 • ereleden

3.1.2 Personen die lid zijn van Evta-Be mogen deelnemen aan alle evenementen georganiseerd door Evta-Be. Het soort lidmaatschap bepaalt of hiervoor al dan niet een bijdrage moet worden betaald en of er een reductie voorzien is.

Zij worden automatisch lid van de overkoepelende vereniging EVTA en kunnen aan dezelfde voorwaarden deelnemen aan congressen en activiteiten in het buitenland als deelnemers uit andere aangesloten landen voor de duur van hun lidmaatschap bij Evta-Be.

3.1.3 De Raad van Bestuur bepaalt het bedrag van de jaarlijkse contributie, deze mag maximum 1000 euro bedragen.

3.1.4 De contributie van het lidmaatschap wordt vastgelegd in het huishoudelijk reglement. De Raad van Bestuur kan rekening houden met studenten enz. om het bedrag te bepalen.

3.2 Werkende leden

3.2.1 Toetredingsvoorwaarden

Kandidaat werkende leden dienen hun kandidatuur schriftelijk te sturen naar de voorzitter van de vereniging. Ze zullen per elektronische communicatie een ontvangstbevestiging ontvangen, evenals de datum waarop hun kandidatuur zal worden voorgelegd op de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering beslist over de mogelijke aanvaarding en zal binnen de 8 dagen na de beslissing deze communiceren aan de kandidaat.

3.2.2 Rechten en plichten

 • Enkel werkende leden hebben beslissingsrecht in de vzw.

 • Enkel werkende leden kunnen deel uitmaken van de Raad van Bestuur.

 • Werkende leden zijn vrijgesteld van het betalen van lidgelden.

3.2.3 Beëindiging lidmaatschap

Vrijwillig ontslag van werkende leden moet schriftelijk worden ingediend. De ontslagbrief moet worden ontvangen door de Algemene Vergadering vóór 30 november zodat het ontslag effectief kan zijn voor het volgende kalenderjaar. Het ontslag gaat van kracht op het einde van het kalenderjaar. Bij het ontslag kan in geen enkel geval aanspraak gemaakt worden op retributie of andere financiële transacties.

Een werkend lid kan uit de vereniging worden uitgesloten door een besluit van de Algemene Vergadering indien er grove schending van de belangen van de vereniging heeft plaatsgevonden, in het bijzonder door oneervol, onjuist of onprofessioneel gedrag, Deze opsomming is niet exhaustief.

Een lid dat uit de vereniging is gesloten of vrijwillig ontslag heeft genomen van zijn lidmaatschap kan de naam Evta-Be op geen enkele wijze blijven gebruiken.

3.3 Toetredende leden

3.3.1 Toetredingsvoorwaarden

Bij betaling van het lidgeld is het lid toegetreden tot de vereniging voor het lopende kalenderjaar.

3.3.2 Rechten en plichten

 • Toetredende leden dienen jaarlijks hun lidgeld te betalen.

 • Toetredende leden betalen een bijdrage voor hun deelname aan activiteiten van Evta-Be zoals bepaald door de Raad van Bestuur.

 • Ze ontvangen een korting op de deelnameprijs t.o.v. niet-leden.

3.3.3 Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap voor toetredende leden wordt beëindigd op het einde van een kalenderjaar en dient opnieuw aangegaan te worden voor elk volgend kalenderjaar.

Er kan bij beëindiging van lidmaatschap voor het einde van het kalenderjaar geen aanspraak gemaakt worden op retributie.

Een toetredend lid kan uit de vereniging worden verwijderd door een besluit van de Algemene Vergadering indien er grove schending van de belangen van de vereniging heeft plaatsgevonden, in het bijzonder door oneervol, onjuist of onprofessioneel gedrag, Deze opsomming is niet exhaustief.

Een lid dat uit de vereniging is gesloten kan de naam Evta-Be op geen enkele wijze blijven gebruiken.

3.4 Steunende leden

3.4.1 Toetredingsvoorwaarden

Bij betaling van het lidgeld is het lid toegetreden tot de vereniging voor het lopende kalenderjaar.

3.4.2 Rechten en plichten

 • Steunende leden dienen jaarlijks hun lidgeld te betalen.

 • Steunende leden betalen een bijdrage voor hun deelname aan activiteiten van Evta-Be zoals bepaald door de Raad van Bestuur.

 • Ze ontvangen een korting op de deelnameprijs t.o.v. niet-leden.

 • Steunende leden ontvangen geen enkel bijkomend recht t.o.v. toegetreden leden.

3.4.3 Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap voor steunende leden wordt beëindigd op het einde van een kalenderjaar en dient opnieuw aangegaan te worden voor elk volgend kalenderjaar.

Er kan bij beëindiging van lidmaatschap voor het einde van het kalenderjaar geen aanspraak gemaakt worden op retributie.

Een steunend lid kan uit de vereniging worden verwijderd door een besluit van de Algemene Vergadering indien er grove schending van de belangen van de vereniging heeft plaatsgevonden, in het bijzonder door oneervol, onjuist of onprofessioneel gedrag, Deze opsomming is niet exhaustief.

Een lid dat uit de vereniging is gesloten kan de naam Evta-Be op geen enkele wijze blijven gebruiken.

3.5 Ereleden

3.5.1 Toetredingsvoorwaarden

Personen of organisaties die de vereniging uitzonderlijke diensten verleend hebben, kunnen worden onderscheiden met een erelidmaatschap op aanbeveling van de Raad van Bestuur of de Algemene Vergadering.

3.5.2 Rechten en plichten

 • Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van lidgelden.

 • Ereleden krijgt geen extra rechten binnen de vereniging.

3.5.3 Beëindiging lidmaatschap

Een erelid kan uit de vereniging worden uitgesloten door een besluit van de Algemene vergadering indien er grove schending van de belangen van de vereniging heeft plaatsgevonden, in het bijzonder door oneervol, onjuist of onprofessioneel gedrag, Deze opsomming is niet exhaustief.

Een lid dat uit de vereniging is gesloten of vrijwillig ontslag heeft genomen van zijn lidmaatschap kan de naam Evta-Be op geen enkele wijze blijven gebruiken.

 

4 De Raad van Bestuur

4.1 De Raad van Bestuur wordt gevormd door minstens de voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester en wordt benoemd door de Algemene Vergadering.

4.2 De vereniging is van rechtswege vertegenwoordigd door minstens één lid van de Raad van Bestuur.

4.3.1 De ambtstermijn van de voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester en de secretaris is in regel niet begrensd in tijd. De functie kan beëindigd worden door de beslissing van de Algemene Vergadering, of kan vrijwillig beëindigd worden volgens de procedure beschreven in punt 4.4.

4.3.2 De Raad van Bestuur dient steeds zo samengesteld te zijn, dat zo veel mogelijk stijlen, scholingen en wetenschappelijk onderzoek evenwichtig vertegenwoordigd zijn.

4.4 Vrijwillig ontslag moet schriftelijk worden ingediend. De ontslagbrief moet worden ontvangen door de Algemene Vergadering vóór 30 november zodat het ontslag effectief kan zijn voor het volgende kalenderjaar. Het ontslag gaat van kracht op het einde van het kalenderjaar. Bij het ontslag kan in geen enkel geval aanspraak gemaakt worden op retributie of andere financiële transacties.

4.5 Indien een lid de Raad van Bestuur verlaat, om wat voor reden dan ook, zullen de taken van zijn functie worden uitgevoerd door de overige leden van de Raad van Bestuur tot een vervanger is gekozen door de Algemene Vergadering.

4.6 De Raad van Bestuur neemt haar beslissingen in regel in vergaderingen. Kennisgeving dient plaats te vinden uiterlijk 8 dagen voor de vergadering. Deelname aan de vergadering kan gebeuren via virtuele deelname (vb. Skype en andere elektronische manieren). Na afloop zullen de notulen door hen ondertekend worden ter bevestiging van hun aanwezigheid. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid. Al deze beslissingen moeten worden opgenomen in de notulen van de volgende vergadering.

 

5 De Algemene Vergadering

5.1 De Algemene Vergadering is het centrale besluitvormend orgaan van de vereniging. Zij beslist over alle aangelegenheden die tot haar toegewezen zijn door de wet.

5.2 De Algemene Vergadering vergadert minstens één keer per jaar. De datum en plaats van de vergadering zullen worden vastgesteld door de Raad van Bestuur. Kennisgeving moet schriftelijk of per e-mail ten minste 8 dagen voorafgaand aan de vergadering door de leden ontvangen worden. De agenda wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur. Elk lid van de Algemene Vergadering kan verzoeken om wijzigingen of aanvullingen op de agenda, schriftelijk tot twee weken voorafgaand aan de vergadering van de Algemene Vergadering, aanvragen. De voorzitter van de vergadering moet wijzigingen of toevoegingen aan de agenda aan het begin van de vergadering aankondigen. De Raad van Bestuur beslist over de wijzigingen of toevoegingen aan de agenda die worden aangevraagd op de bijeenkomst. Een eenvoudige meerderheid van de aanwezigen is vereist om wijzigingen in de agenda aan te brengen.

5.3 De Raad van Bestuur kan een Buitengewone Vergadering van de Algemene Vergadering te allen tijde organiseren indien de belangen van de vereniging dit vereisen.

5.4.1 De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, of in geval van diens afwezigheid, de ondervoorzitter.

5.4.2 Notulen van de vergadering van de Algemene Vergadering moeten worden bijgehouden. De notulen van de vergadering worden ondertekend door de voorzitter en secretaris van de vergadering.

5.5 Beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Indien leden niet aanwezig kunnen zijn en toch een inbreng wensen, dan dienen ze hun stem minstens een week voorafgaand aan de vergadering per email aan de voorzitter te bezorgen per volmacht.

5.6 Nieuwe verkiezingen voor de Raad van Bestuur kunnen ook worden gehouden in een Buitengewone Vergadering van de Algemene Vergadering.

 

6 Ontbinding van de vereniging

In het geval van de ontbinding van de vereniging kunnen de vlottende activa van de vereniging slechts worden overgedragen aan een instelling die aan wetenschappelijk stemonderzoek doet.

 

7 Slot

Voor alle gevallen die niet voorzien worden door de statuten, zijn de beschikkingen van de V.Z.W. – wetgeving, waaronder de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 toepasselijk.

De werkende leden zijn:

Lieve Jansen

Sarah Algoet

Jolien Van der Veken

Patricia Janssen

Peter Rouffaer

Ayla Benoy

-----

Vanaf 1 januari 2017 is de Raad van Bestuur als volgt samengesteld :

Lieve Jansen, voorzitter

Sarah Algoet, ondervoorzitter

Patricia Janssen, penningmeester

Jolien Van der Veken, secretaris

Opgemaakt te Brugge op 27/12/2016